Algemene voorwaarden Website & Programma Publieke Schermen

De website DROPSTUFF.nl en de publieke participatie projecten (Hierna te noemen Project Publieke Schermen) komen tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Pleinmuseum en is onderdeel van DROPSTUFF.nl

DROPSTUFF.nl besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en dit Project Publieke Schermen en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website en dit Project Publieke Schermen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. DROPSTUFF.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van deze website of deelname aan Project Publieke Schermen waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid van deze website, de toelevering van via deze website gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of worden toegezonden aan DROPSTUFF.nl, of het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. DROPSTUFF.nl is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die op deze website te vinden is.

Bijdrage kunstenaars en inzenders

Werken worden aangeleverd binnen het Project Publieke Schermen binnen de aangegeven technische randvoorwaarden in overleg met DROPSTUFF.nl. Op het werk dat u ontwikkelt heeft blijft uw auteursrecht rusten. Elke vorm van uitzendrecht valt onder verantwoordelijkheid van DROPSTUFF.nl. DROPSTUFF.nl levert geen vorm van garanties over uitzendingen. DROPSTUFF.nl heeft het recht om het gemaakte werk, of opnames daarvan, onbeperkt te vertonen, af te spelen of te publiceren binnen de context van het Project Publieke Schermen en de promotie hiertoe. DROPSTUFF.nl heeft het recht nu en in de toekomst via diverse media aandacht te vragen voor het Project Publieke Schermen en kan hierbij onbeperkt gebruik maken van het door u aangeleverde werk. Hierbij zal DROPSTUFF.nl altijd de naam van de kunstenaar(s) en de titel van het werk vermelden. Gebruikers stemmen door inzending ermee in dat DROPSTUFF.nl niet gehouden is aan het verstrekken van een vergoeding aan gebruikers.

Inzenders garanderen dat ze geen Bijdragen zullen plaatsen of toezenden binnen het Project Publieke Schermen die op enige wijze in strijd is met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld lasterlijke en/of racistische materialen. DROPSTUFF.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, onmiddellijk te verwijderen. Gebruikers garanderen dat zij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van de Bijdragen beschikken, dan wel dat zij ter zake het gebruik van de materialen in de Bijdragen een licentie hebben verkregen en vrijwaren DROPSTUFF.nl ter zake voor mogelijke aanspraken van derden. Eventuele gevolgschade komt geheel voor rekening van de inzender. DROPSTUFF.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van ingezonden werken.

DROPSTUFF.nl behoudt zich het recht voor om ingezonden Bijdragen in te korten en aan te passen. De Gebruikers zijn zich ervan bewust dat hun Bijdragen openbaar worden gemaakt en deel zullen zijn van het DROPSTUFF.nl project. De Gebruikers zullen geen commerciële uitingen plaatsen of verwerking in hun Bijdragen ten behoeve van Project Publieke Schermen.

Persoonsgegevens

DROPSTUFF.nl onthoudt zich van het vastleggen van persoonsgegevens van bezoekers, tenzij anders aangegeven, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij DROPSTUFF.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door DROPSTUFF.nl aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Privacy statement

Via de website DROPSTUFF.nl worden niet direct persoonsgegevens verwerkt. DROPSTUFF MEDIA B.V. en Stichting Pleinmuseum verwerken alleen de noodzakelijke gegevens van zijn en haar bezoekers, partners en klanten indien nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk om samenwerkingen en/of producten te kunnen leveren. Ook werken wij samen met derde partijen. Het kan zijn dat deze partijen gegevens nodig hebben om producten te kunnen leveren of een opdracht moeten uitvoeren waarvoor deze gegevens nodig zijn. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij trachten de gegevens zo goed mogelijk te verwerken volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Cookies

Functionele cookies
Bij een bezoek aan de website DROPSTUFF.nl kan het zijn dat er cookies worden geplaatst op uw computer. Deze cookies zijn bedoeld om de sessie van het bezoek vast te leggen. Deze cookies zijn afkomstig van het gebruikte CMS WordPress en worden niet direct door ons gebruikt. De geldigheid van deze functionele cookies is afhankelijk van de instellingen in de browser die u gebruikt.

Analytische cookies
Via de DROPSTUFF.nl website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij maken gebruik van de dienst Google Analytics. Met deze dienst houden wij bij wie onze website gebruikt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en mede het privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Rechten, Inzage, Rectificatie en dataportabiliteit

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen om in te zien welke gegevens wij over u bezitten. Ook heeft u recht of eventuele wijzigingen (rectificatie) wanneer naar uw mening gegevens verkeerd of onjuist zijn.

Om de privacy te waarborgen maken wij zoveel mogelijk gebruik van secured communicatie (HTTPS).