Algemene voorwaarden Website & Programma Publieke Schermen

De website DROPSTUFF.nl en het Artcasting-programma (Hierna te noemen Project Publieke Schermen) komen tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Pleinmuseum en is onderdeel van DROPSTUFF.nl

DROPSTUFF.nl besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en dit Project Publieke Schermen en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website en dit Project Publieke Schermen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. DROPSTUFF.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van deze website of deelname aan Project Publieke Schermen waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid van deze website, de toelevering van via deze website gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of worden toegezonden aan DROPSTUFF.nl, of het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. DROPSTUFF.nl is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die op deze website te vinden is.

Bijdrage kunstenaars en inzenders

Werken worden aangeleverd binnen het Project Publieke Schermen binnen de aangegeven technische randvoorwaarden in overleg met DROPSTUFF.nl. Op het werk dat u ontwikkelt heeft blijft uw auteursrecht rusten. Elke vorm van uitzendrecht valt onder verantwoordelijkheid van DROPSTUFF.nl. DROPSTUFF.nl levert geen vorm van garanties over uitzendingen. DROPSTUFF.nl heeft het recht om het gemaakte werk, of opnames daarvan, onbeperkt te vertonen, af te spelen of te publiceren binnen de context van het Project Publieke Schermen en de promotie hiertoe. DROPSTUFF.nl heeft het recht nu en in de toekomst via diverse media aandacht te vragen voor het Project Publieke Schermen en kan hierbij onbeperkt gebruik maken van het door u aangeleverde werk. Hierbij zal DROPSTUFF.nl altijd de naam van de kunstenaar(s) en de titel van het werk vermelden. Gebruikers stemmen door inzending ermee in dat DROPSTUFF.nl niet gehouden is aan het verstrekken van een vergoeding aan gebruikers.

Inzenders garanderen dat ze geen Bijdragen zullen plaatsen of toezenden binnen het Project Publieke Schermen die op enige wijze in strijd is met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld lasterlijke en/of racistische materialen. DROPSTUFF.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, onmiddellijk te verwijderen. Gebruikers garanderen dat zij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van de Bijdragen beschikken, dan wel dat zij ter zake het gebruik van de materialen in de Bijdragen een licentie hebben verkregen en vrijwaren DROPSTUFF.nl ter zake voor mogelijke aanspraken van derden. Eventuele gevolgschade komt geheel voor rekening van de inzender. DROPSTUFF.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van ingezonden werken.

DROPSTUFF.nl behoudt zich het recht voor om ingezonden Bijdragen in te korten en aan te passen. De Gebruikers zijn zich ervan bewust dat hun Bijdragen openbaar worden gemaakt en deel zullen zijn van het DROPSTUFF.nl project. De Gebruikers zullen geen commerciële uitingen plaatsen of verwerking in hun Bijdragen ten behoeve van Project Publieke Schermen.

Persoonsgegevens

DROPSTUFF.nl onthoudt zich van het vastleggen van persoonsgegevens van bezoekers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij DROPSTUFF.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door DROPSTUFF.nl aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.